Результати самооцінювання закладу

за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти»

На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до наказу по ліцею №198 від17.12.2021 «Про організацію проведення самооцінювання в І семестрі», з метою забезпечення дієвої реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти, вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, було проведено самооцінювання роботи колективу за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти».

З метою організації чіткої роботи для здійснення самоаналізу створено робочу групу у складі: Дикої Л.В., заступника директора з НВР (керівник групи); Грицюк Л.У., Дацюк А.І., Пучковської Т.В., Софронюка І.О., Тимейчук В.В. (члени робочої групи). Також було залучено представників учнівського самоврядування та батьків здобувачів освіти. Робоча група вивчала питання відповідно до рекомендацій в «Абетці для директора»

Опитування проведено серед учителів, учнів 9-11 класів і їх батьків. Робочою групою здійснено аналіз результатів опитування, вивчено документацію, проведено співбесіди, переглянуто портфоліо , зошити спостережень (НУШ), індивідуальні програми розвитку учнів з ООП.

Результати самооцінювання за вказаним напрямом проаналізовано на засіданні педагогічної ради, протокол № 8 від 31.01.2022 року.

Розбудова системи оцінювання здобувачів освіти в ліцеї, відповідно до «Абетки директора», освітньої програми ліцею спрямована на :

- реалізацію особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу;
- врахування психофізичного розвитку дітей;
- визначенні чітких і зрозумілих вимог до навчальних досягнень;
- заохочення учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку;
- розвиток в учнів впевненості у своїх здібностях і можливостях;
- використання самооцінювання і взаємооцінювання як важливого елементу навчальної діяльності.

Відповідно до законодавства, педагоги ліцею використовують різні форми оцінювання: усне (індивідуальне, групове, фронтальне опитування); письмове (діагностичні, самостійні, контрольні роботи, тести); цифрове (тестування в електронному форматі); графічне (робота з схемами, контурними картами); практичне (дослідження, проєкти, лабораторні роботи тощо).

Аналіз результатів опитування, яке було здійснено для проведення самооцінювання діяльності закладу, наведено нижче (згідно з рекомендаціями посібника «Абетка для директора»).

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання учнів оприлюднено у різних формах (на сайті, паперовий варіант у папках учителів для використання на уроках, інформаційні стенди).

84% опитаних здобувачів освіти відзначають, що отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень учнів у різних формах.

Більшість здобувачів освіти отримують інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання їхніх результатів навчання визначеним у закладі способом, у тому числі від педагогічних працівників.

50% здобувачів освіти відзначають, що вчителі ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що можна отримати ту чи іншу оцінку, а після оцінювання завжди її обґрунтовують. 38 % відзначають, що вчителі в переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, а аргументують оцінку лише на прохання учня. Також учні зазначили, що їхня думка вислуховується і враховується вчителями під час проведення уроків: 37% - так, з більшості предметів; 38%- враховується з окремих навчальних предметів. Разом 75%.

Переважна кількість учнів зазначила, що отримують зворотній зв’язок від учителів щодо свого навчання шляхом аргументації та пояснення виставлення оцінок, аналізу допущених помилок, визначення шляхів покращення результатів навчання , заохочення до подальшого навчання.

78% опитаних батьків засвідчили, що отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень. 98% вказали, що отримують зворотній зв’язок з учителями (з них: 54%-так; 30%-переважно так; 14% - іноді).

82% учителів зазначили, що інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року; 98% - перед виконанням роботи; 54%-пояснює індивідуально. Також ними зазначено, що для комунікації з батьками вони використовують батьківські збори (82%), індивідуальне спілкування (100%). Педагоги адаптують критерії МОН до умов роботи закладу – 82%, розробляють власні, зокрема разом із дітьми - 12%.

2.1.2. Система оцінювання в закладі сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання.

Основний підхід педагогічного колективу, на якому грунтується оцінювання - компетентнісний, який передбачає позитивне оцінювання досягнень учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини та грунтуються на вмінні учня аргументувати і висловлювати свою думку. Переважна більшість учнів зазначила під час опитування, що учителі їх підтримують, вірять у їх успіхи, поважають, допомагають на їх прохання.

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання справедливим і об’єктивним.

52% здобувачів освіти вважають оцінювання результатів їхнього навчання в закладі освіти справедливим і об’єктивним. Ще 33% здобувачів освіти вважають, що вчителі у більшості випадків оцінюють справедливо. Разом 85%

Батьки учнів зазначили, що учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення їх дитини: так-46%, переважно так – 32.2%, іноді – 12.6. Разом – 98,8%.

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти.

У ліцеї проводиться внутрішній моніторинг результатів навчання здобувачів освіти (не менше ніж двічі упродовж навчального року з усіх предметів) інваріантної частини. Результати навчальних досягнень аналізуються на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднаннях.

Моніторингові дослідження, щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів, об’єктивності системи оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються у вигляді порівняльного аналізу результатів ДПА у початковій, базовій та старшій школі з підсумковим оцінюванням і є одним із чинників визначення надійності системи оцінювання навчальних досягнень учнів та вироблення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи для підвищення якісного показника навчальних досягнень.

Результати аналізу моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, засіданнях атестаційної комісії педагогічних працівників.

За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, визначаються чинники впливу на отриманий результат, приймаються рішення щодо їх коригування, помітний позитивний результат цих рішень (наявна позитивна динаміка в показниках розвитку здобувачів освіти).

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання.

Впроваджена система формувального оцінювання сприяє особистісному поступу здобувачів освіти. Більшість учителів використовують у своїй роботі формувальне оцінювання (згідно з опитуванням), відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися. Для учнів з особливими освітніми потребами розробляються індивідуальні програми розвитку, реалізацію яких забезпечують команди психолого-педагогічного супроводу.

27% учнів зазначили, що результати оцінювання спрямовані на відстеження індивідуального прогресу у навчанні, 55% - визначення рівня знань, умінь і навичок.

60% педагогічних працівників відзначають, що вони для оцінювання здобувачів освіти використовують формувальне оцінювання.

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.

Колектив ліцею намагається сприяти формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.Учні отримують можливість вибору рівня навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності, необхідну допомогу в різних формах (консультації, індивідуальні завдання, допомога у підготовці до участі в учнівських олімпіадах, науково-дослідницькій діяльності тощо).

Переважна більшість здобувачів освіти відповідально ставиться до процесу навчання. 50% опитаних учнів відзначають, що вони відповідально ставляться до навчання, усвідомлюючи його важливість для подальшого життя.

74% здобувачів освіти відзначає, що їх результати навчання залежать виключно від їх праці та наполегливості.

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

Учителі забезпечують розвиток в учнів уміння самооцінювання та самомотивації. Переважна більшість учителів організовують самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти. 84% педагогічних працівників відзначають, що вони для оцінювання здобувачів освіти використовують самооцінювання учнями.74% - взаємне оцінювання учнів.

67% здобувачів освіти відзначають, що вони постійно здійснюють самооцінювання результатів своєї роботи під час занять. 33% здобувачів освіти відзначають, що вони здебільшого здійснюють самооцінювання результатів своєї роботи під час занять (разом 100%).

Враховуючи важливість успішної реалізації в освітньому процесі вказаного напряму, поглиблення теоретичних знань і вдосконалення практичних умінь педагогів, було проведено тематичну педагогічну раду «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти», форма проведення – круглий стіл (протокол № 3 від 24 грудня 2021 року). Результати самооцінювання за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» засідання розглянуто на засіданні педагогічної ради 31 січня 2022 року, протокол № 8.

План заходів, спрямований на вдосконалення роботи колективу за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти»
Заходи Термін виконання Відповідальний
1 Спланувати дієві, конкретні заходи щодо удосконалення системи оцінювання здобувачів освіти (майстер-класи, методичні навчання, тестування тощо), на основі запитів вчителів До 18.02.2022 Сєчка Л.В., ЗНВР
2 Забезпечити системне ознайомлення здобувачів освіти щодо критеріїв, правил та процедур оцінювання їхніх результатів навчання як в цілому, так і в розрізі окремих видів роботи зокрема До 26.02.2022 Вчителі-предметники
3 Залучення здобувачів освіти до спільного розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень До 18.05.2022 Вчителі-предметники
4 Адаптувати та розмістити у кабінетах критерії оцінювання у відповідності зі специфікою викладання предмета До 04.02.2022 Вчителі-предметники
5 Впровадження елементів формувального оцінювання у власній педагогічній діяльності для надання можливості учням відстежувати й самооцінювати власні результати та індивідуальний поступ Постійно Вчителі-предметники
6 Самоосвіта педагогів для підвищення рівня володіння педагогічними прийомами, що сприяють оволодінню ключовими компетентностями Лютий-квітень, 2022 Вчителі-предметники
7 Удосконалення роботи зі здобувачами освіти, які мають прогалини в знаннях. Відслідковування індивідуального поступу кожного учня Постійно Вчителі-предметники
8 Практикувати більше мотиваційних і діяльнісних завдань на уроках з метою забезпечення компетентнісно-орієнтованого спрямування уроків Постійно Вчителі-предметники
9 Постійно Вчителі-предметники
10 Створювати можливості вибору різнорівневих навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності Постійно Вчителі-предметники
11 Розширення можливостей використання ІКТ на уроці: від презентаційної демонстрації навчального матеріалу до моделювання процесів і явищ, контролю і перевірки знань Постійно Вчителі-предметники
12 Урізноманітнити структуру уроків, форми роботи та оцінювання, спрямувавши їх на формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, формування оптимального для кожної окремої дитини темпу засвоєння матеріалу та відстеження індивідуального поступу учнів Лютий, 2022, Вчителі-предметники
13 Вносити корективи до річного плану роботи школи після обговорення з членами педагогічного колективу чи учнівського врядування, залежно від змісту змін. До 24.06.2022 Дика Л.В.

Результати самооцінювання діяльності закладу

за напрямом «Освітнього середовища»

На виконання частини 3 ст. 41 закону України «Про освіту», відповідно до річного плану роботи ліцею, з метою розбудови та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, колективом проведено самоаналіз роботи за напрямом «Освітнє середовище».

З метою налагодження чіткої співпраці, раціонального розподілу обов’язків і планування заходів щодо проведення самоаналізу, було підготовлено організаційний наказ, згідно з яким керівником робочої групи була призначена заступник з виховної роботи Матвіюк У.Б. До проведення процедури були залучені вчителі, учні та їх батьки. Результати самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище» проаналізовано на засіданні педагогічної ради.

Аналіз результатів показав, що Нововолинський ліцей №2 Нововолинської міської ради Волинської області розміщений у триповерховій будівлі, яка введена в експлуатацію у 1966 році. Загальна площа всіх приміщень – 3899,2 м2. Навчальних кабінетів та класних кімнат – 29 (22) , їх площа – 2982,5 м2. Площа земельної ділянки - 2,2614 га. Проєктна потужність будівлі закладу освіти – 964 учнівських місця, фактична наповнюваність –657 учнів. Кількість класів – 22. Середня наповнюваність класів у 2021/2022 навчальному році становить: у 1-4 класах – 30,5 учнів, у 5-9 класах – 29,2 учнів, у 10-11 класах – 30 учнів.

У ліцеї працює 76 працівників, з них 53 педагоги.

Будівля закладу освіти перебуває в комунальній власності Нововолинської міської ради Волинської області. Земельна ділянка передана в постійне користування закладу освіти. Фінансування закладу освіти здійснюється управлінням освіти Нововолинської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження.

Огорожа території наявна, проте відсутні окремі секції. Необхідно встановити ворота, які унеможливлять доступ на територію сторонніх осіб та заїзду транспорту. Обладнано майданчики для здобувачів освіти початкової школи. Облаштовано майданчики для заняття спортом і фізичної активності.

Територія безпечна для фізичної активності здобувачів освіти: обладнання справне. Відсутнє нависання гілок, сухостійних дерев. Однак, є ями на асфальтовому покритті. Подвір’я чисте, охайне, відсутнє нагромадження сміття, будівельних матеріалів, опалого листя.

Навчальні приміщення, роздягальні, санітарні вузли чисті, зроблено ремонт. Однак відсутні окремі санвузли для початкових класів. Навчальні заняття не проводяться цокольному поверсі.

У приміщенні закладу забезпечено:

- огородження і зручні поручні вздовж сходів
-контрастне, рельєфне маркування на стінах та підлозі;
- контрастні маркування ділянки поручня, які відповідають першій та останній сходинці маршу;
- візуалізацію призначення приміщень;
- вказівники;
- відсутність захаращення коридорів, рекреацій, міжсходових клітин.

Повітряно-тепловий режим навчальних приміщень відповідає санітарним вимогам Виконуються вимоги до режиму освітлення усіх приміщень і території, централізоване постачання якісної питної води (питні фонтанчики на кожному поверсі). Здійснюється щоденне вологе прибирання усіх приміщень відповідно до санітарних вимог. Приміщення їдальні, столи, стільці, місця для видачі готових страв чисті та регулярно миються. Наявні умивальники, тепла вода для миття рук, мило, рушники електричні. Облаштовано туалетні кімнати для хлопців та дівчат, працівників закладу.

Туалетні кімнати забезпечено усім необхідним (закриті кабінки, відповідна кількість унітазів, є рукомийники, вода, мило, туалетний папір, рушники електричні).

Кількість здобувачів освіти не перевищує проєктну потужність приміщення закладу. Усі навчальні приміщення використовуються в освітньому процесі.

Кожен учитель закладу освіти має робоче (персональне робоче) місце.

Облаштовано місця для відпочинку у вестибюлі, коридорах.

Є окремі малі методичні кабінети вчителів історії, математики, української мови та літератури, захисту України, фізичної культури, біології. Облаштовано лаборантські в кабінеті фізики, хімії. Також наявний методичний кабінет.

76% учителів зазначили, що вони цілком задоволені умовами праці, а 24% - переважно задоволені. 95% батьків зазначили, що вони загалом задоволені організацією освітнього процесу в ліцеї. 87% учителів вказали. Що вони почуваються цілком або переважно безпечно і психологічно комфортно.

Ліцей забезпечено навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

Є два мультимедійні комплекси, в кожному кабінеті є настінний телевізор, доступ до мережі Інтернет. Однак, потребує ремонту та переоснащення сучасним обладнанням майстерня для уроків обслуговуючої праці, кабінет біології, географії.

Є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу.

У ліцеї наявні: актова зала, яка суміщена з їдальнею (відповідно до проєкту будівлі), спортивна зала, хореографічна зала, майстерні (деревообробна, швейна).

Навчальні кабінети фізики, хімії, інформатики (2), іноземної мови; кабінети початкових класів НУШ (10).

Навчальні приміщення закладу освіти забезпечені доступом до мережі Інтернет, який дає можливість використовувати електронні освітні платформи, можливості мережі під час підготовки та проведення занять

Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

У ліцеї постійно проводяться заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та надання домедичної допомоги. Однак є необхідність розробити алгоритм дій працівників у разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоров’я учасників освітнього процесу.

100% вчителів підтвердили, що в закладі систематично проводиться навчання охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки.

Педагогічні працівники проводять інструктажі на початку навчальних занять (у кабінетах підвищеного ризику, оприлюднено правила поведінки під час навчальних занять). Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки. У ліцеї та на території не порушуються правила заборони куріння, вживання алкогольних напоїв. 94% учнів зазначили, що керівництво ліцею, вчителі інформують про правила охорони праці, техніки безпеки, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

У ліцеї створено умови для здорового харчування, його організація сприяє формуванню культури здорового харчування в учнів.

Учні 1-11 класів стовідсотково охоплені гарячим харчуванням, за кошти державного та місцевого бюджетів організоване безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, дітей із сімей учасників бойових дій, а також учнів 1-4 класів. Харчування для здобувачів освіти організовано комбінатом шкільного харчування. Розроблений та затверджений паспорт харчоблоку, медичний працівник здійснює контроль за якістю та дотриманням санітарно-гігієнічних норм на всіх етапах реалізації продукції. У приміщенні їдальні (розрахована на 150 посадкових місць) створені необхідні санітарно-гігієнічні умови: придбані стелажі для посуду, нові столи для обробки продукції, посуд, кухонне приладдя, замінено освітлювальні прилади; наявні рукомийники, рідке мило та паперові рушники. Чисті та регулярно підлягають вологому прибиранню столи, стільці, місця для видачі готових страв, приміщення їдальні. Столи належним чином сервіруються, наявне щоденне та перспективне меню. У наявності є буфетна продукція, що реалізовується з дотриманням вимог Санітарного регламенту. Зроблено капітальний ремонт харчоблоку.

В асортименті буфету відсутня заборонена продукція.

Дотримано санітарно-гігієнічні умови на всіх етапах реалізації буфетної продукції.

58% учнів зазначили, що їжа смачна і корисна, однак, 19% - що несмачна.

84% учителів зазначили, що їх задовільняють і переважно задовільняють умови організації харчування в закладі.

14% опитаних батьків повідомили, що їхні діти не харчуються. 79% зазначили, що задоволені повністю, або переважно харчуванням. Незадоволенням є асортимент буфету (57 батьків) і режим харчування (36 батьків).

У ліцеї створено умови для безпечного використання мережі Інтернет.

Наявні обмеження доступу до сайтів з небажаним змістом, є антивірусне програмне забезпечення.

90% учнів зазначили, що постійно проводяться інформаційні заходи, але 19% з них, що тільки на уроках інформатики. Переважна більшість батьків повідомила, що з ними проводиться роз’яснювальна робота щодо безпеки користування Інтернетом.

Важливою умовою успішного освітнього процесу є створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

В ліцеї розроблено й оприлюднено План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), наказ про створення комісії з розгляду питань булінгу (цькуванню) , форму заяви на випадки булінгу, процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв або повідомлень про випадки булінгу та порядок реагування на них, правила поведінки учнів, спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці. Ведеться окремий журнал реєстрації заяв про випадки булінгу, в якому не зареєстровані заяви.

Уся необхідна інформація розміщена на сайті. Заходи проводяться системно, відповідно до плану роботи. До розроблення Плану заходів долучалися заступники директора, практичний психолог, соціальний педагог, вчителі, представники учнівського самоврядування. Психолого-соціальна служба ліцею спільно з класними керівниками проводять постійну роботу щодо попередження булінгу.

94% учнів (за результатами опитування (анкетування)) не відчувають проявів булінгу, 6% засвідчили про одинокі випадки агресії та кепкування від однокласників.

Як свідчать відповіді більшості (78%) батьків учнів, їхні діти йдуть до закладу освіти охоче та в піднесеному настрої, 11% - не проявляють особливих емоцій, та лише 4 % опитаних батьків зазначають, що діти здебільшого неохоче йдуть до школи, і пов’язують це із взаєминами з іншими учнями школи, однокласниками, лінню. Учні, в свою чергу, пов’язують небажання відвідувати школу з тим, що потрібно рано вставати, є дні тижня, що перевантажені складними предметами.

Усі педагоги (100%) задоволені психологічним кліматом в колективі. Результати проведеного опитування вчителів засвідчили - 97% стверджують, що в закладі освіти проводиться ґрунтовна просвітницька робота з питань виявлення та запобігання різним проявам насильства й дискримінації з усіма учасниками освітнього процесу.

У ліцеї створена дієва система правової та громадянської освіти. Проводяться місячники і тижні правових знань, правової пропаганди й превентивного та морально-правового виховання, Дієвими є дні профілактики правопорушень за участі відповідних служб/органів/організацій. Налагоджена співпраця з представниками правоохоронних органів з питань запобігання та протидії булінгу (цькування), попередження випадків правопорушень. Працівники ювенальної превенції та дільничий офіцер поліції неодноразово запрошувалися в заклад освіти з метою проведення індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень або залучалася до превентивної роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти. Вони також включені до складу комісії з розгляду випадків булінгу. На думку керівництва закладу, заходи, які проводяться, є дієвими. На те, що ці заходи дійсно проводяться, вказали 97 % опитаних педагогічних працівників.

За результатами інтерв’ю та анкетування можна зробити висновок, що майже всі здобувачі освіти (98%) та усі педагогічні працівники (100 %) вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним. Робота, яка проводиться в закладі для створення безпечного освітнього середовища, є регулярною та ефективною, оскільки майже всі учні, що були залучені до анкетування, дали негативні відповіді на питання щодо психологічного (87 %), фізичного (89 %) та економічного насильства (100 %).

Правила поведінки учасників освітнього процесу розроблялися за участі активу учнівського самоврядування Проєкт «У нашій школі – наші правила» був успішно реалізований. Варто зазначити, що з усіх проєктів – це наймасовіший. Правила оприлюднені на сайті закладу, на інформаційному стенді, в адаптованому вигляді у класних кімнатах 1-4 класів. Учасники освітнього процесу ознайомлені з правилами.

У ліцеї ведеться постійний облік відвідування учнями школи. Класні керівники забезпечують контроль відсутності дітей (перебувають на постійному зв’язку з батьками таких дітей, інформують адміністрацію школи про причини відсутності). Педагоги поінформовані, що у разі відсутності дитини на заняттях більше 10 днів підряд без поважних причин, необхідно повідомляти відповідні служби.

Педагогічні працівники та керівництво ліцею здійснюють заходи із запобігання порушення правил поведінки.

Відбувається постійне спостереження працівниками закладу за дотриманням правил поведінки учасниками освітнього процесу.

Значна увагу приділена аналізу стану формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

Приміщення та територія закладу освіти облаштовується з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування.

Забезпечено можливість безперешкодного руху територією закладу (прохід без порогів, сходів та достатньо широкий для можливості проїзду візком, з рівним неушкодженим покриттям).

Наявний безбар’єрний доступ до будівлі, приміщень закладу освіти:

- пологий пандус
- дверний прохід, що забезпечує можливість проїзду візком.

Приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів) і територія (доріжки, ігрові, спортивні майданчики) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.

Можливість вільного та зручного переміщення в навчальному кабінеті та користування меблями забезпечена.

Висота учнівських столів та стільців регулюється. Шафи, полиці, стелажі надійно закріплені.

Облаштовано дві ресурсні кімнати (лікувальна фізкультура , для дітей із затримкою психічного розвитку).

Оснащення ресурсних кімнат відповідає освітнім, віковим запитам дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних програм розвитку.

Кабінет соціально-психологічної служби, навчальні кабінети оснащено дидактичними засобами для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. У 2021-2022 навчальному році у п’яти інклюзивних класах навчається 9 дітей.

Простір закладу містить елементи, осередки, що зацікавлюють здобувачів освіти до пізнавальної діяльності (візуалізація на стінах).

І поверх: QR коди з посиланнями на доступну інформацію (вестибюль). Рекреація: зала дитячої творчості, в якій є учнівські роботи, відзнаки ліцею, мотивуючі та інформаційні стенди.

ІІ поверх: Шевченківський зал (спільна проєктна робота колективу). Розміщено мотивуючі, інформаційні матеріали.

ІІІІ поверх: осередок національно-патріотичного виховання, у складі якого військово-історичний музей, інформаційні стенди про події з минулого та сучасного історії України.

Наявні у закладі освіти обладнання та засоби навчання використовуються у навчально- пізнавальній діяльності здобувачів освіти: проведення навчальних занять та позакласних заходів.

Простір і ресурси бібліотеки (інформаційно-ресурсного центру) використовуються для індивідуальної, групової, проєктної та іншої роботи у межах освітнього процесу, різних форм комунікації учасників освітнього процесу.

Здобувачі освіти відвідують бібліотеку під час перерв і після уроків, працюють над індивідуальними та груповими завданнями. Бібліотекар є організатором колективних учнівських справ, тематичних заходів. Тут проводяться бібліотечні уроки. Наявні три комп’ютери, принтер, доступ до мережі Інтернет. Однак лише 16% учнів зазначили, що відвідують бібліотеку для самопідготовки, консультацій, проєктної роботи; 17% - для зустрічей із письменниками, виставок, 42% - для отримання необхідної латератури та підручників.

Важливою складовою є вчасне та об’єктивне висвітлення інформації про діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

Наявний власний сайт ( адміністратор Пучковська Т.В., вчитель інформатики). Його функціонування регламентується Положенням про сайт ліцею, схваленим на засіданні педагогічної ради.

Інформація, що розміщується на сайті закладу містить:

інформацію відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», що вчасно оновлюється, актуальну інформацію про діяльність і заплановані заходи ліцею. http://novovolynsk-school2.edukit.volyn.ua/

Також є сторінка у у Фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/587009705062881/?ref=share

Жоден із батьків не зазначив, що їм важко знайти інформацію про заклад, проте переважна більшість отримує її від класного керівника, під час батьківських зборів, 36% - від спільнот у соціальних мережах і сайту.

Результати саооцінювання розглянуто на засіданні педагогічної ради, протокол № 7 від 27.01.2022 року.

План заходів щодо покращення роботи з напрямку «Освітнє середовище»
Заходи Термін виконання Відповідальний
1 Оновлення сайту ліцею для забезпечення виконання статті 30 Закону «Про освіту» Лютий, березень, 2022 р. Дирекція, адміністратор сайту Пучковська Т.В.
2 Повторне анкетування учасників освітнього процесу щодо з’ясування пропозицій для покращення меню харчування Квітень, 2022 р. Класні керівники, дирекція
3 Міні тренінг для учасників освітнього процесу «Безпечна поведінка в Інтернеті» Березень, 2022 р. Учителі
4 Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу освіти Лютий, 2022 р. Матвіюк У.Б., заступник директора з навчально-виховної роботи
5 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Березень, 2022 р., весняні канікули Соціально-психологічна служба, залучені фахівці
6

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямком «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Рекомендована платформа: https://courses.prometheus.org.ua/dashboard

Березень-квітень, 2022 р. Матвіюк У.Б., ЗДВР, педагогічні працівники
7 Оновлення стенда «Толерантність у закладі освіти» Травень, 2022 р. Соціально-психологічна служба, учителі образотворчого мистецтва
8

Розробка проєкту стратегії розвитку ліцею

Березень, 2022 р. Педагогічний колектив
Кiлькiсть переглядiв: 41

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 05 Вересня 2022

Цей сайт безкоштовний!