Результати самооцінювання, 2022-2023н.р.

(посилання на документ)


Результати самооцінювання закладу

за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти»

На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до наказу по ліцею №198 від17.12.2021 «Про організацію проведення самооцінювання в І семестрі», з метою забезпечення дієвої реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти, вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, було проведено самооцінювання роботи колективу за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти».

З метою організації чіткої роботи для здійснення самоаналізу створено робочу групу у складі: Дикої Л.В., заступника директора з НВР (керівник групи); Грицюк Л.У., Дацюк А.І., Пучковської Т.В., Софронюка І.О., Тимейчук В.В. (члени робочої групи). Також було залучено представників учнівського самоврядування та батьків здобувачів освіти. Робоча група вивчала питання відповідно до рекомендацій в «Абетці для директора»

Опитування проведено серед учителів, учнів 9-11 класів і їх батьків. Робочою групою здійснено аналіз результатів опитування, вивчено документацію, проведено співбесіди, переглянуто портфоліо , зошити спостережень (НУШ), індивідуальні програми розвитку учнів з ООП.

Результати самооцінювання за вказаним напрямом проаналізовано на засіданні педагогічної ради, протокол № 8 від 31.01.2022 року.

Розбудова системи оцінювання здобувачів освіти в ліцеї, відповідно до «Абетки директора», освітньої програми ліцею спрямована на :

- реалізацію особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу;
- врахування психофізичного розвитку дітей;
- визначенні чітких і зрозумілих вимог до навчальних досягнень;
- заохочення учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку;
- розвиток в учнів впевненості у своїх здібностях і можливостях;
- використання самооцінювання і взаємооцінювання як важливого елементу навчальної діяльності.

Відповідно до законодавства, педагоги ліцею використовують різні форми оцінювання: усне (індивідуальне, групове, фронтальне опитування); письмове (діагностичні, самостійні, контрольні роботи, тести); цифрове (тестування в електронному форматі); графічне (робота з схемами, контурними картами); практичне (дослідження, проєкти, лабораторні роботи тощо).

Аналіз результатів опитування, яке було здійснено для проведення самооцінювання діяльності закладу, наведено нижче (згідно з рекомендаціями посібника «Абетка для директора»).

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання учнів оприлюднено у різних формах (на сайті, паперовий варіант у папках учителів для використання на уроках, інформаційні стенди).

84% опитаних здобувачів освіти відзначають, що отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень учнів у різних формах.

Більшість здобувачів освіти отримують інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання їхніх результатів навчання визначеним у закладі способом, у тому числі від педагогічних працівників.

50% здобувачів освіти відзначають, що вчителі ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що можна отримати ту чи іншу оцінку, а після оцінювання завжди її обґрунтовують. 38 % відзначають, що вчителі в переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, а аргументують оцінку лише на прохання учня. Також учні зазначили, що їхня думка вислуховується і враховується вчителями під час проведення уроків: 37% - так, з більшості предметів; 38%- враховується з окремих навчальних предметів. Разом 75%.

Переважна кількість учнів зазначила, що отримують зворотній зв’язок від учителів щодо свого навчання шляхом аргументації та пояснення виставлення оцінок, аналізу допущених помилок, визначення шляхів покращення результатів навчання , заохочення до подальшого навчання.

78% опитаних батьків засвідчили, що отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень. 98% вказали, що отримують зворотній зв’язок з учителями (з них: 54%-так; 30%-переважно так; 14% - іноді).

82% учителів зазначили, що інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року; 98% - перед виконанням роботи; 54%-пояснює індивідуально. Також ними зазначено, що для комунікації з батьками вони використовують батьківські збори (82%), індивідуальне спілкування (100%). Педагоги адаптують критерії МОН до умов роботи закладу – 82%, розробляють власні, зокрема разом із дітьми - 12%.

2.1.2. Система оцінювання в закладі сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання.

Основний підхід педагогічного колективу, на якому грунтується оцінювання - компетентнісний, який передбачає позитивне оцінювання досягнень учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини та грунтуються на вмінні учня аргументувати і висловлювати свою думку. Переважна більшість учнів зазначила під час опитування, що учителі їх підтримують, вірять у їх успіхи, поважають, допомагають на їх прохання.

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання справедливим і об’єктивним.

52% здобувачів освіти вважають оцінювання результатів їхнього навчання в закладі освіти справедливим і об’єктивним. Ще 33% здобувачів освіти вважають, що вчителі у більшості випадків оцінюють справедливо. Разом 85%

Батьки учнів зазначили, що учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення їх дитини: так-46%, переважно так – 32.2%, іноді – 12.6. Разом – 98,8%.

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти.

У ліцеї проводиться внутрішній моніторинг результатів навчання здобувачів освіти (не менше ніж двічі упродовж навчального року з усіх предметів) інваріантної частини. Результати навчальних досягнень аналізуються на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднаннях.

Моніторингові дослідження, щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів, об’єктивності системи оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються у вигляді порівняльного аналізу результатів ДПА у початковій, базовій та старшій школі з підсумковим оцінюванням і є одним із чинників визначення надійності системи оцінювання навчальних досягнень учнів та вироблення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи для підвищення якісного показника навчальних досягнень.

Результати аналізу моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, засіданнях атестаційної комісії педагогічних працівників.

За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, визначаються чинники впливу на отриманий результат, приймаються рішення щодо їх коригування, помітний позитивний результат цих рішень (наявна позитивна динаміка в показниках розвитку здобувачів освіти).

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання.

Впроваджена система формувального оцінювання сприяє особистісному поступу здобувачів освіти. Більшість учителів використовують у своїй роботі формувальне оцінювання (згідно з опитуванням), відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися. Для учнів з особливими освітніми потребами розробляються індивідуальні програми розвитку, реалізацію яких забезпечують команди психолого-педагогічного супроводу.

27% учнів зазначили, що результати оцінювання спрямовані на відстеження індивідуального прогресу у навчанні, 55% - визначення рівня знань, умінь і навичок.

60% педагогічних працівників відзначають, що вони для оцінювання здобувачів освіти використовують формувальне оцінювання.

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.

Колектив ліцею намагається сприяти формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.Учні отримують можливість вибору рівня навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності, необхідну допомогу в різних формах (консультації, індивідуальні завдання, допомога у підготовці до участі в учнівських олімпіадах, науково-дослідницькій діяльності тощо).

Переважна більшість здобувачів освіти відповідально ставиться до процесу навчання. 50% опитаних учнів відзначають, що вони відповідально ставляться до навчання, усвідомлюючи його важливість для подальшого життя.

74% здобувачів освіти відзначає, що їх результати навчання залежать виключно від їх праці та наполегливості.

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

Учителі забезпечують розвиток в учнів уміння самооцінювання та самомотивації. Переважна більшість учителів організовують самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти. 84% педагогічних працівників відзначають, що вони для оцінювання здобувачів освіти використовують самооцінювання учнями.74% - взаємне оцінювання учнів.

67% здобувачів освіти відзначають, що вони постійно здійснюють самооцінювання результатів своєї роботи під час занять. 33% здобувачів освіти відзначають, що вони здебільшого здійснюють самооцінювання результатів своєї роботи під час занять (разом 100%).

Враховуючи важливість успішної реалізації в освітньому процесі вказаного напряму, поглиблення теоретичних знань і вдосконалення практичних умінь педагогів, було проведено тематичну педагогічну раду «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти», форма проведення – круглий стіл (протокол № 3 від 24 грудня 2021 року). Результати самооцінювання за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» засідання розглянуто на засіданні педагогічної ради 31 січня 2022 року, протокол № 8.

План заходів, спрямований на вдосконалення роботи колективу за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти»
Заходи Термін виконання Відповідальний
1 Спланувати дієві, конкретні заходи щодо удосконалення системи оцінювання здобувачів освіти (майстер-класи, методичні навчання, тестування тощо), на основі запитів вчителів До 18.02.2022 Сєчка Л.В., ЗНВР
2 Забезпечити системне ознайомлення здобувачів освіти щодо критеріїв, правил та процедур оцінювання їхніх результатів навчання як в цілому, так і в розрізі окремих видів роботи зокрема До 26.02.2022 Вчителі-предметники
3 Залучення здобувачів освіти до спільного розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень До 18.05.2022 Вчителі-предметники
4 Адаптувати та розмістити у кабінетах критерії оцінювання у відповідності зі специфікою викладання предмета До 04.02.2022 Вчителі-предметники
5 Впровадження елементів формувального оцінювання у власній педагогічній діяльності для надання можливості учням відстежувати й самооцінювати власні результати та індивідуальний поступ Постійно Вчителі-предметники
6 Самоосвіта педагогів для підвищення рівня володіння педагогічними прийомами, що сприяють оволодінню ключовими компетентностями Лютий-квітень, 2022 Вчителі-предметники
7 Удосконалення роботи зі здобувачами освіти, які мають прогалини в знаннях. Відслідковування індивідуального поступу кожного учня Постійно Вчителі-предметники
8 Практикувати більше мотиваційних і діяльнісних завдань на уроках з метою забезпечення компетентнісно-орієнтованого спрямування уроків Постійно Вчителі-предметники
9 Постійно Вчителі-предметники
10 Створювати можливості вибору різнорівневих навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності Постійно Вчителі-предметники
11 Розширення можливостей використання ІКТ на уроці: від презентаційної демонстрації навчального матеріалу до моделювання процесів і явищ, контролю і перевірки знань Постійно Вчителі-предметники
12 Урізноманітнити структуру уроків, форми роботи та оцінювання, спрямувавши їх на формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, формування оптимального для кожної окремої дитини темпу засвоєння матеріалу та відстеження індивідуального поступу учнів Лютий, 2022, Вчителі-предметники
13 Вносити корективи до річного плану роботи школи після обговорення з членами педагогічного колективу чи учнівського врядування, залежно від змісту змін. До 24.06.2022 Дика Л.В.

Результати самооцінювання діяльності закладу

за напрямом «Освітнього середовища»

На виконання частини 3 ст. 41 закону України «Про освіту», відповідно до річного плану роботи ліцею, з метою розбудови та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, колективом проведено самоаналіз роботи за напрямом «Освітнє середовище».

З метою налагодження чіткої співпраці, раціонального розподілу обов’язків і планування заходів щодо проведення самоаналізу, було підготовлено організаційний наказ, згідно з яким керівником робочої групи була призначена заступник з виховної роботи Матвіюк У.Б. До проведення процедури були залучені вчителі, учні та їх батьки. Результати самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище» проаналізовано на засіданні педагогічної ради.

Аналіз результатів показав, що Нововолинський ліцей №2 Нововолинської міської ради Волинської області розміщений у триповерховій будівлі, яка введена в експлуатацію у 1966 році. Загальна площа всіх приміщень – 3899,2 м2. Навчальних кабінетів та класних кімнат – 29 (22) , їх площа – 2982,5 м2. Площа земельної ділянки - 2,2614 га. Проєктна потужність будівлі закладу освіти – 964 учнівських місця, фактична наповнюваність –657 учнів. Кількість класів – 22. Середня наповнюваність класів у 2021/2022 навчальному році становить: у 1-4 класах – 30,5 учнів, у 5-9 класах – 29,2 учнів, у 10-11 класах – 30 учнів.

У ліцеї працює 76 працівників, з них 53 педагоги.

Будівля закладу освіти перебуває в комунальній власності Нововолинської міської ради Волинської області. Земельна ділянка передана в постійне користування закладу освіти. Фінансування закладу освіти здійснюється управлінням освіти Нововолинської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження.

Огорожа території наявна, проте відсутні окремі секції. Необхідно встановити ворота, які унеможливлять доступ на територію сторонніх осіб та заїзду транспорту. Обладнано майданчики для здобувачів освіти початкової школи. Облаштовано майданчики для заняття спортом і фізичної активності.

Територія безпечна для фізичної активності здобувачів освіти: обладнання справне. Відсутнє нависання гілок, сухостійних дерев. Однак, є ями на асфальтовому покритті. Подвір’я чисте, охайне, відсутнє нагромадження сміття, будівельних матеріалів, опалого листя.

Навчальні приміщення, роздягальні, санітарні вузли чисті, зроблено ремонт. Однак відсутні окремі санвузли для початкових класів. Навчальні заняття не проводяться цокольному поверсі.

У приміщенні закладу забезпечено:

- огородження і зручні поручні вздовж сходів
-контрастне, рельєфне маркування на стінах та підлозі;
- контрастні маркування ділянки поручня, які відповідають першій та останній сходинці маршу;
- візуалізацію призначення приміщень;
- вказівники;
- відсутність захаращення коридорів, рекреацій, міжсходових клітин.

Повітряно-тепловий режим навчальних приміщень відповідає санітарним вимогам Виконуються вимоги до режиму освітлення усіх приміщень і території, централізоване постачання якісної питної води (питні фонтанчики на кожному поверсі). Здійснюється щоденне вологе прибирання усіх приміщень відповідно до санітарних вимог. Приміщення їдальні, столи, стільці, місця для видачі готових страв чисті та регулярно миються. Наявні умивальники, тепла вода для миття рук, мило, рушники електричні. Облаштовано туалетні кімнати для хлопців та дівчат, працівників закладу.

Туалетні кімнати забезпечено усім необхідним (закриті кабінки, відповідна кількість унітазів, є рукомийники, вода, мило, туалетний папір, рушники електричні).

Кількість здобувачів освіти не перевищує проєктну потужність приміщення закладу. Усі навчальні приміщення використовуються в освітньому процесі.

Кожен учитель закладу освіти має робоче (персональне робоче) місце.

Облаштовано місця для відпочинку у вестибюлі, коридорах.

Є окремі малі методичні кабінети вчителів історії, математики, української мови та літератури, захисту України, фізичної культури, біології. Облаштовано лаборантські в кабінеті фізики, хімії. Також наявний методичний кабінет.

76% учителів зазначили, що вони цілком задоволені умовами праці, а 24% - переважно задоволені. 95% батьків зазначили, що вони загалом задоволені організацією освітнього процесу в ліцеї. 87% учителів вказали. Що вони почуваються цілком або переважно безпечно і психологічно комфортно.

Ліцей забезпечено навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

Є два мультимедійні комплекси, в кожному кабінеті є настінний телевізор, доступ до мережі Інтернет. Однак, потребує ремонту та переоснащення сучасним обладнанням майстерня для уроків обслуговуючої праці, кабінет біології, географії.

Є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу.

У ліцеї наявні: актова зала, яка суміщена з їдальнею (відповідно до проєкту будівлі), спортивна зала, хореографічна зала, майстерні (деревообробна, швейна).

Навчальні кабінети фізики, хімії, інформатики (2), іноземної мови; кабінети початкових класів НУШ (10).

Навчальні приміщення закладу освіти забезпечені доступом до мережі Інтернет, який дає можливість використовувати електронні освітні платформи, можливості мережі під час підготовки та проведення занять

Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

У ліцеї постійно проводяться заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та надання домедичної допомоги. Однак є необхідність розробити алгоритм дій працівників у разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоров’я учасників освітнього процесу.

100% вчителів підтвердили, що в закладі систематично проводиться навчання охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки.

Педагогічні працівники проводять інструктажі на початку навчальних занять (у кабінетах підвищеного ризику, оприлюднено правила поведінки під час навчальних занять). Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки. У ліцеї та на території не порушуються правила заборони куріння, вживання алкогольних напоїв. 94% учнів зазначили, що керівництво ліцею, вчителі інформують про правила охорони праці, техніки безпеки, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

У ліцеї створено умови для здорового харчування, його організація сприяє формуванню культури здорового харчування в учнів.

Учні 1-11 класів стовідсотково охоплені гарячим харчуванням, за кошти державного та місцевого бюджетів організоване безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, дітей із сімей учасників бойових дій, а також учнів 1-4 класів. Харчування для здобувачів освіти організовано комбінатом шкільного харчування. Розроблений та затверджений паспорт харчоблоку, медичний працівник здійснює контроль за якістю та дотриманням санітарно-гігієнічних норм на всіх етапах реалізації продукції. У приміщенні їдальні (розрахована на 150 посадкових місць) створені необхідні санітарно-гігієнічні умови: придбані стелажі для посуду, нові столи для обробки продукції, посуд, кухонне приладдя, замінено освітлювальні прилади; наявні рукомийники, рідке мило та паперові рушники. Чисті та регулярно підлягають вологому прибиранню столи, стільці, місця для видачі готових страв, приміщення їдальні. Столи належним чином сервіруються, наявне щоденне та перспективне меню. У наявності є буфетна продукція, що реалізовується з дотриманням вимог Санітарного регламенту. Зроблено капітальний ремонт харчоблоку.

В асортименті буфету відсутня заборонена продукція.

Дотримано санітарно-гігієнічні умови на всіх етапах реалізації буфетної продукції.

58% учнів зазначили, що їжа смачна і корисна, однак, 19% - що несмачна.

84% учителів зазначили, що їх задовільняють і переважно задовільняють умови організації харчування в закладі.

14% опитаних батьків повідомили, що їхні діти не харчуються. 79% зазначили, що задоволені повністю, або переважно харчуванням. Незадоволенням є асортимент буфету (57 батьків) і режим харчування (36 батьків).

У ліцеї створено умови для безпечного використання мережі Інтернет.

Наявні обмеження доступу до сайтів з небажаним змістом, є антивірусне програмне забезпечення.

90% учнів зазначили, що постійно проводяться інформаційні заходи, але 19% з них, що тільки на уроках інформатики. Переважна більшість батьків повідомила, що з ними проводиться роз’яснювальна робота щодо безпеки користування Інтернетом.

Важливою умовою успішного освітнього процесу є створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

В ліцеї розроблено й оприлюднено План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), наказ про створення комісії з розгляду питань булінгу (цькуванню) , форму заяви на випадки булінгу, процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв або повідомлень про випадки булінгу та порядок реагування на них, правила поведінки учнів, спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці. Ведеться окремий журнал реєстрації заяв про випадки булінгу, в якому не зареєстровані заяви.

Уся необхідна інформація розміщена на сайті. Заходи проводяться системно, відповідно до плану роботи. До розроблення Плану заходів долучалися заступники директора, практичний психолог, соціальний педагог, вчителі, представники учнівського самоврядування. Психолого-соціальна служба ліцею спільно з класними керівниками проводять постійну роботу щодо попередження булінгу.

94% учнів (за результатами опитування (анкетування)) не відчувають проявів булінгу, 6% засвідчили про одинокі випадки агресії та кепкування від однокласників.

Як свідчать відповіді більшості (78%) батьків учнів, їхні діти йдуть до закладу освіти охоче та в піднесеному настрої, 11% - не проявляють особливих емоцій, та лише 4 % опитаних батьків зазначають, що діти здебільшого неохоче йдуть до школи, і пов’язують це із взаєминами з іншими учнями школи, однокласниками, лінню. Учні, в свою чергу, пов’язують небажання відвідувати школу з тим, що потрібно рано вставати, є дні тижня, що перевантажені складними предметами.

Усі педагоги (100%) задоволені психологічним кліматом в колективі. Результати проведеного опитування вчителів засвідчили - 97% стверджують, що в закладі освіти проводиться ґрунтовна просвітницька робота з питань виявлення та запобігання різним проявам насильства й дискримінації з усіма учасниками освітнього процесу.

У ліцеї створена дієва система правової та громадянської освіти. Проводяться місячники і тижні правових знань, правової пропаганди й превентивного та морально-правового виховання, Дієвими є дні профілактики правопорушень за участі відповідних служб/органів/організацій. Налагоджена співпраця з представниками правоохоронних органів з питань запобігання та протидії булінгу (цькування), попередження випадків правопорушень. Працівники ювенальної превенції та дільничий офіцер поліції неодноразово запрошувалися в заклад освіти з метою проведення індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень або залучалася до превентивної роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти. Вони також включені до складу комісії з розгляду випадків булінгу. На думку керівництва закладу, заходи, які проводяться, є дієвими. На те, що ці заходи дійсно проводяться, вказали 97 % опитаних педагогічних працівників.

За результатами інтерв’ю та анкетування можна зробити висновок, що майже всі здобувачі освіти (98%) та усі педагогічні працівники (100 %) вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним. Робота, яка проводиться в закладі для створення безпечного освітнього середовища, є регулярною та ефективною, оскільки майже всі учні, що були залучені до анкетування, дали негативні відповіді на питання щодо психологічного (87 %), фізичного (89 %) та економічного насильства (100 %).

Правила поведінки учасників освітнього процесу розроблялися за участі активу учнівського самоврядування Проєкт «У нашій школі – наші правила» був успішно реалізований. Варто зазначити, що з усіх проєктів – це наймасовіший. Правила оприлюднені на сайті закладу, на інформаційному стенді, в адаптованому вигляді у класних кімнатах 1-4 класів. Учасники освітнього процесу ознайомлені з правилами.

У ліцеї ведеться постійний облік відвідування учнями школи. Класні керівники забезпечують контроль відсутності дітей (перебувають на постійному зв’язку з батьками таких дітей, інформують адміністрацію школи про причини відсутності). Педагоги поінформовані, що у разі відсутності дитини на заняттях більше 10 днів підряд без поважних причин, необхідно повідомляти відповідні служби.

Педагогічні працівники та керівництво ліцею здійснюють заходи із запобігання порушення правил поведінки.

Відбувається постійне спостереження працівниками закладу за дотриманням правил поведінки учасниками освітнього процесу.

Значна увагу приділена аналізу стану формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

Приміщення та територія закладу освіти облаштовується з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування.

Забезпечено можливість безперешкодного руху територією закладу (прохід без порогів, сходів та достатньо широкий для можливості проїзду візком, з рівним неушкодженим покриттям).

Наявний безбар’єрний доступ до будівлі, приміщень закладу освіти:

- пологий пандус
- дверний прохід, що забезпечує можливість проїзду візком.

Приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів) і територія (доріжки, ігрові, спортивні майданчики) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.

Можливість вільного та зручного переміщення в навчальному кабінеті та користування меблями забезпечена.

Висота учнівських столів та стільців регулюється. Шафи, полиці, стелажі надійно закріплені.

Облаштовано дві ресурсні кімнати (лікувальна фізкультура , для дітей із затримкою психічного розвитку).

Оснащення ресурсних кімнат відповідає освітнім, віковим запитам дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних програм розвитку.

Кабінет соціально-психологічної служби, навчальні кабінети оснащено дидактичними засобами для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. У 2021-2022 навчальному році у п’яти інклюзивних класах навчається 9 дітей.

Простір закладу містить елементи, осередки, що зацікавлюють здобувачів освіти до пізнавальної діяльності (візуалізація на стінах).

І поверх: QR коди з посиланнями на доступну інформацію (вестибюль). Рекреація: зала дитячої творчості, в якій є учнівські роботи, відзнаки ліцею, мотивуючі та інформаційні стенди.

ІІ поверх: Шевченківський зал (спільна проєктна робота колективу). Розміщено мотивуючі, інформаційні матеріали.

ІІІІ поверх: осередок національно-патріотичного виховання, у складі якого військово-історичний музей, інформаційні стенди про події з минулого та сучасного історії України.

Наявні у закладі освіти обладнання та засоби навчання використовуються у навчально- пізнавальній діяльності здобувачів освіти: проведення навчальних занять та позакласних заходів.

Простір і ресурси бібліотеки (інформаційно-ресурсного центру) використовуються для індивідуальної, групової, проєктної та іншої роботи у межах освітнього процесу, різних форм комунікації учасників освітнього процесу.

Здобувачі освіти відвідують бібліотеку під час перерв і після уроків, працюють над індивідуальними та груповими завданнями. Бібліотекар є організатором колективних учнівських справ, тематичних заходів. Тут проводяться бібліотечні уроки. Наявні три комп’ютери, принтер, доступ до мережі Інтернет. Однак лише 16% учнів зазначили, що відвідують бібліотеку для самопідготовки, консультацій, проєктної роботи; 17% - для зустрічей із письменниками, виставок, 42% - для отримання необхідної латератури та підручників.

Важливою складовою є вчасне та об’єктивне висвітлення інформації про діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

Наявний власний сайт ( адміністратор Пучковська Т.В., вчитель інформатики). Його функціонування регламентується Положенням про сайт ліцею, схваленим на засіданні педагогічної ради.

Інформація, що розміщується на сайті закладу містить:

інформацію відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», що вчасно оновлюється, актуальну інформацію про діяльність і заплановані заходи ліцею. http://novovolynsk-school2.edukit.volyn.ua/

Також є сторінка у у Фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/587009705062881/?ref=share

Жоден із батьків не зазначив, що їм важко знайти інформацію про заклад, проте переважна більшість отримує її від класного керівника, під час батьківських зборів, 36% - від спільнот у соціальних мережах і сайту.

Результати саооцінювання розглянуто на засіданні педагогічної ради, протокол № 7 від 27.01.2022 року.

План заходів щодо покращення роботи з напрямку «Освітнє середовище»
Заходи Термін виконання Відповідальний
1 Оновлення сайту ліцею для забезпечення виконання статті 30 Закону «Про освіту» Лютий, березень, 2022 р. Дирекція, адміністратор сайту Пучковська Т.В.
2 Повторне анкетування учасників освітнього процесу щодо з’ясування пропозицій для покращення меню харчування Квітень, 2022 р. Класні керівники, дирекція
3 Міні тренінг для учасників освітнього процесу «Безпечна поведінка в Інтернеті» Березень, 2022 р. Учителі
4 Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу освіти Лютий, 2022 р. Матвіюк У.Б., заступник директора з навчально-виховної роботи
5 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Березень, 2022 р., весняні канікули Соціально-психологічна служба, залучені фахівці
6

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямком «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Рекомендована платформа: https://courses.prometheus.org.ua/dashboard

Березень-квітень, 2022 р. Матвіюк У.Б., ЗДВР, педагогічні працівники
7 Оновлення стенда «Толерантність у закладі освіти» Травень, 2022 р. Соціально-психологічна служба, учителі образотворчого мистецтва
8

Розробка проєкту стратегії розвитку ліцею

Березень, 2022 р. Педагогічний колектив

Результати самооцінювання

за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників»

На виконання п.3 ст.41Закону України «Про освіту», відповідно до наказу по ліцею № 71/1 від 27 травня 2022 року, з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, підготовки проєкту стратегії розвитку Нововолинського ліцею №2 , системного вивчення й оцінювання діяльності ліцею щодо вирішення завдань безперервного вдосконалення якості, у травні проведено узагальнення самооцінювання за напрямом «педагогічна діяльність педагогічних працівників».

Матеріали розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол №14 від 02 червня 2022 року).

Членами робочої групи з’ясовано, що педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність. У 2021-2022 н.р. штатними працівниками ліцей забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Дирекція ліцею намагалася максимально здійснювати фахові заміни чи взаємозаміни уроків. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Усі педагоги закладу освіти володіють роботою з ІКТ, мають створену власну електронну пошту, беруть участь у професійних вебінарах, надають свої розробки на сторінки сайту закладу освіти та діляться на вчительських сайтах. За якісним складом педагогічних працівників 32 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 - першу, 9 - другу, 3 - спеціаліст. 8 педагогів мають звання старший учитель, 19 - вчитель-методист.

Календарно-тематичний план (КТП) є основним робочим документом, який визначає педагогічну діяльність вчителя та допомагає досягти очікуваних результатів навчання. Календарне планування розробляється вчителем самостійно або спільно з іншими педагогами в структурі методичного об’єднання ліцею. Матеріали планування готує кожен педагогічний працівник, відповідно до навантаження за предметами, які викладає. З метою виявлення наявності у вчителів календарно-тематичних планів педагогічною радою прийнято рішення про погодження КТП заступником директора з навчально-виховної роботи. Календарно-тематичний план складається у відповідності до освітньої програми ліцею. Враховується, що обсяг запланованих годин за планом не повинен перевищувати або бути меншим за обсяг годин робочого навчального плану освітньої програми закладу освіти. У Нововолинському ліцеї №2 календарно-тематичні плани, навчальна програма синхронізовані з освітньою програмою закладу. Обсяг запланованих годин за планом в кожного вчителя не перевищує та не меншим за обсяг годин робочого навчального плану освітньої програми закладу .

Календарно-тематичний план – це результат творчої роботи вчителя, його бачення способів і напрямів отримання очікуваних результатів навчання. Педагоги закладу самі визначають необхідний обсяг годин на вивчення тем, змінюють послідовність їх вивчення, визначати обов’язкові види робіт. Форма ведення календарно-тематичних планів є довільною, містить теми уроків, дати їх проведення ,опис наскрізних змістових ліній, визначення ключових компетентностей інші компоненти на розсуд вчителя. Календарно-тематичне планування відповідає Державним стандарту загальної середньої освіти.

Опитані педагоги зазначили, що при розробці календарно-тематичного планування використовують методичні рекомендації МОН України (96%), здійснюють спільну роботу з колегами (67%), використовують власний досвід (65%), частково зразки, які пропонують фахові видання (56%).

Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти Метою повної загальної середньої освіти в Україні є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності (частина 1 статті 12 Закону України «Про освіту»). Саме на це і спрямована педагогічна діяльність учителів.

Важливим напрямом у педагогічній діяльності є атестація педагогічних кадрів. У 2021/2022 н. р. атестовано 7 педагогічних працівників. З них присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1; «спеціаліст першої категорії» - 1, підтверджено: кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель методист» - 2; кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель» -1; присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» -2; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» -1.Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні.

Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби).Протягом 2021-2022 н.р. навчалися 4 учні за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж, сімейна освіта). Також 9 учнів у п’яти класах навчалося за інклюзивною формою. Для кожної дитини розроблено індивідульну програму розвитку. Питання заслуховувалося на засіданні педагогічної ради, нарадах при директорові, про що на підставі колегіального рішення прийняті управлінські рішення, затверджені наказом керівника. Багато уваги приділено навчанню з використанням дистанційних технологій, тут педагогічні працівники вдосконалюють своє вміння та навички, використовуючи освітню платформу Gsuite. Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо). Серед видів освітніх ресурсів, які можуть створюватись педагогічними працівниками у нашому закладі, є наступні:

- розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять;
- додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків;
- тестові перевірочні контрольні роботи та моніторинги;
- практичні і проєктні завдання для роботи учнів під час проведення навчальних занять та вдома;
- календарно-тематичні плани;
- електронні освітні ресурси для дистанційного навчання;
- інші інформаційні ресурси.

Слід зазначити, що за результатами анкетування вчителів, 29% учителів роблять публікації на сайті закладу, 9%- у блогах, 33% - у професійних спільнотах; 44% - у виступах , однак, 29% педагогів не мають оприлюднених розробок. Отже, одним із завдань на наступний 2022-2023 н.р. має бути підвищення мотивації педагогічних працівників, а саме: участь у сертифікації, Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», інших професійних конкурсах.

Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі. Зараз це вимога часу. Адже навчання з використанням дистанційних технологій вимагає знання у цій галузі.

Слід зауважити, що є необхідність у формуванні інформаційної культури вчителя, розвитку умінь знаходити необхідну інформацію; комп’ютерної грамотності вчителів, навичок впевненого користувача у використанні комп’ютерних технологій, офісних програм; знання методик ефективного застосування комп’ютерних програм. Тому плануючи роботу методичної служби потрібно забезпечити такі форми роботи:

- постійно діючий семінар з питань впровадження ІКТ в освітньому процесі;
- індивідуальні консультації;
- майстер-класи педагогів, компетентних у впровадженні ІКТ в освітній процес;
- дистанційне навчання педагогічних працівників, онлайн-курси;
- самоосвітня діяльність педагогічних працівників;
- проведення практичних занять у рамках роботи творчих груп з впровадження ІКТ;
- дослідно-експериментальна робота з проблем впровадження ІКТ в освітній процес.

Аналіз узагальнених матеріалів, зібраних робочою групою (керівник Сєчка Л.В.) дає можливість стерджувати, що педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. З цією метою у закладі складено план проходження підвищення кваліфікації, затверджений наказом керівника . Усі педагоги пройшли навчання за методикою роботи з дітьми з особливими освітніми потребами . Педагогічні працівники також проходять й інші види навчання на освітніх платформах та отримують відповідні сертифікати. Учителів, які б не здійснювали щорічне навчання для підвищення кваліфікації, немає. За результатами опитування щодо обрання тематики для професійного зростання впродовж останніх п’яти років, з’ясовано що педагоги вивчали: 42% - законодавче забезпечення освітнього процесу; 78%- методичні аспекти викладання предметів; 60% - організація інклюзивної форми навчання; 60% - використання ІКТ; 51% - безпечне освітнє середовище; 44% - форми організації освітнього процесу.

Також педагогами зазначено, що самоосвітою займаються постійно 90%, 87% - проходять курси при Волинському ІППО, 80% - онлайн курси; 41% - беруть участь у тренінгах, майстер класах. 87% педагогів зазначили, що в закладі створено умови для постійного підвищення кваліфікації, ще 13% зазначило, що переважно створено. Разом 100%. 83% опитаних зазначили, що немає жодних перешкод у професійному зростанні.

Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах. Варто відзначити результативність роботи вчителя англійської та польської мови Савчук Н.Л. щодо реалізації міжнародних освітніх проєктів. За 2021-2022 н.р. учні ліцею взяли участь у трьох цікавих і різнопланових міжнародних проєктах.

«Англійський мовний паспорт» - проєкт, який стартував в серпні 2021 року. В ньому взяли участь 13 країн. Приєднавшись до цього проекту, учні 9-Б класу використовували англійську мову більш ефективно, щоб успішно навчатися та спілкуватися більш впевнено. Діти створювали власні міжнародні паспорти-портфоліо, де накопичували інформацію про себе, свої уподобання, мрії. Безпосереднє спілкування англійською мовою з дітьми із різних країн допомагало долати мовні бар’єри та вдосконалювати мовну та мовленнєву компетенції.

У серпні був зареєстрований ще один міжнародний проєкт «Врятуй Землю! – навчання та інтеграція в екологію». Навчальні заклади із Польщі , Словаччини та України розробили спільний план, який мав на меті підвищити обізнаність учасників щодо раціонального використання навколишнього середовища та природних ресурсів, чутливих до діяльності людини, привернути увагу до краси та крихкості природи та усвідомити молоддю їхню важливість у соціальному та природному середовищі, а також зміцнювати здоров'я. Проєкт має служити суспільству, організовуючи заходи на збереження довкілля. Учні 9-Б та 11 класів були задіяні до найрізноманітніших та цікавих форм роботи. Спільно з іншими учасниками проєкту складали вірші про природу, укладали e-book про ліс, описували краєвиди, багатство флори та фауни, національні парки свого краю, створювали еко торби, садили дерева, брали участь в онлайн зустрічі з лісничим, навчалися сегрегувати сміття. За активну участь у ньому наш ліцей та учасники проєкту учасники отримали відзнаку якості.

У листопаді 2021року ми долучилися до міжнародного проєкту «Малий художник – великий творець», у якому крім нашого ліцею взяли участь діти із Туреччини, Польщі, Грузії та Болгарії. Метою проєкту було задоволення природної потреби у творчості, стимулювання творчого самовираження, підтримка гармонійного розвитку та творчості дітей через художню діяльність. Розвивальна арт-терапія для дітей та профілактика психічного здоров'я. Знайомство з творчістю великих художників та різними техніками живопису. Робота тривала 5 місяців. За цей час учні 9-Б, 10 класів познайомилися із творчістю К. Малевича, Кандинського, П. Пікассо, Ромеро Брітто, Ван Гога та ін. Спільно з учителем мистецтва Нарбут М.Т. старшокласники створювали власні художні твори за зразком великих діячів. Результатом роботи стали відео презентації індивідуальних учнівських доробків, групова картина пазл «Мій Пікассо» та ін.

Важливим напрямом педагогічної діяльності колективу є розвиток творчої обдарованості. У 2021-2022 навчальному році учні здобули ряд перемог у кожному з видів інтелектуальних і творчих змагань, які проходили в очному, заочному та дистанційному форматі.

Цьогоріч у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад заклад представляли 61 учень, серед яких найвищих результатів досягли 20 здобувачів освіти 5-11 класів, які вибороли на міському рівні 33 призових місця. Серед 12 закладів загальної середньої освіти Нововолинської ТГ Нововолинський ліцей №2 посів 3 місце за підсумками участі у ІІ етапі олімпіад.

Сприяють самовизначенню учнівської молоді в інтелектуальному та творчому розвитку літературно-мистецькі, краєзнавчі та технічно-математичні заочні конкурси. Результативною є робота з розвитку творчих здібностей технічного напряму. Вихованці гуртка історико-стендового моделювання посіли перше командне місце на всеукраїнському рівні. Отже, можна зробити висновок, що колектив досягає стабільно високих результатів із розвитку творчої обдарованості.

Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства. Найважливішим напрямом, який забезпечує педагогіку партнерства у закладі є особистісно орієнтована технологія навчання. У центрі усієї освітньої системи – особистість дитини, її можливості для саморозвитку, забезпечення комфортних, безконфліктних та безпечних умов навчання. Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення завдань розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися.

Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок. Комунікація між педагогічними працівниками і батьками є дуже важливою. Від рівня такої комунікації багато у чому залежить навчальний поступ дитини, індивідуальна освітня траєкторія, адаптація до освітнього процесу. Педагогічні працівники у повній мірі інформують батьків про важливі аспекти освітнього процесу у закладі через доступні канали комунікації.

За результатами анкетування батьків: 60% опитаних респондентів вважають, що педагоги забезпечують зворотній зв'язок з батьками завжди, 20% - переважно так.

За результатами анкетування вчителів: 100% педагогів здійснюють індивідуальне спілкування з батьками, 60% з них мають зворотній зв'язок через проведення батьківських зборів.

Опитані учні зазначили, що в ліцеї організовуються екскурсії (77%), пікніки на природі (77%). Переважна більшість учнів бере участь у святах, які організовуються в класі, ліцеї. Участь у заходах 54% беруть за власною ініціативою, 9%- з ініціативи однокласників, 22% - з ініціативи класного керівника.

На підставі рішення педагогічної ради(протокол №14 від 02.06.2022 року),

СХВАЛЕНО:

Результати самооцінювання за вимогами :

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти - високий

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників - високий

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти - достатній

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності – достатній.

Загалом за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» – достатній.

Додаток до наказу № 77 від 06.06.2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор ліцею
Алла КОБИШ
«06» червня 2022 р.

Заходи щодо вдосконалення роботи колективу за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників»

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
1. Засідання робочої групи з опрацювання результатів самооцінювання Протягом року Дирекція, члени групи
2. Діяльність методичних об’єднаньщодо створення інформаційного простору, використання інформаційних ресурсів і комунікацій між учасниками освітнього процесу Протягом року Педагогічні працівники
3. Участь педагогічних працівників у семінарі-практикумі «Розвиток уміння вчитися та навчати засобами цифрової платформи G Siute для дистанційного навчання» Протягом року Педагогічні працівники, учитель інформатики Пучковська Т.В.
4. Залучення учителів початкових класів до сертифікації Протягом року Педагогічні працівники
5. Створення віртуального методичного кабінету Протягом року Педагогічні працівники, заступник директора З НВР
6. Взаємовідвідування уроків, обмін досвідом Протягом року Педагогічні працівники, дирекція ліцею
7. Майстер-клас «Створення освітніх ресурсів (Google-сайту,блогу) як форми презентації педагогічної діяльності вчителя) Протягом року Педагогічні працівники
8. Творчий звіт педагогів, що атестуються Протягом року Педагогічні працівники
9. Інформаційний меседж «Віртуальний освітній простір закладу» Протягом року Педагогічні працівники

Результати самооцінювання

за напрямом «Управлінська діяльність»

На виконання п.3ст.41Закону України «Про освіту», відповідно до наказу по ліцею №71/1 від 27 травня 2022 року , з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти , підготовки проєкту стратегії розвитку Нововолинського ліцею №2 , системного вивчення й оцінювання діяльності ліцею щодо вирішення завдань безперервного вдосконалення якості, у травні проведено узагальнення самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси».

Матеріали розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол №14 від 02 червня 2022 року).

Робочою групою узагальнено матеріали та схвалено педагогічною радою, а саме:річний план роботи закладу, схвалений педагогічною радою (протокол від 31.08.2020 р. №1), розроблений відповідно до освітньої програми. До його розроблення залучалась переважна більшість педагогічних працівників. Закладом здійснюється аналіз виконання річного плану за напрямами, які визначаються з урахуванням вимог законодавства (частина 3 ст. 41 Закону України «Про освіту»). Річний план роботи оприлюднено на сайті ліцею.

У закладі освіти затверджено та оприлюднено «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти» (далі - Положення), схвалене педагогічною радою школи (протокол засідання педагогічної ради від 28.08.2020 р. №10). Положення розміщено на веб сайті закладу. Процедура самооцінювання у 2021-2022 році здійснювалася за чотирма напрямами, оскільки Нововолинський ліцей №2 внесений у план проведення аудиту на 2022рік. Учасники освітнього процесу залучаються до проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (залучаються до опитування).

У 2021/2022 навчальному році здійснювалось самооцінювання освітнього середовища, системи оцінювання здобувачів освіти, управлінських процесів, педагогічної діяльності педагогічних працівників. Результати самооцінювання висвілюються на сайті ліцею. Однак, терміни проведення змінені у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Керівництво закладу вживає заходів для створення належних умов діяльності закладу освіти, вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями про виділення коштів до управління освіти та органів місцевого самоврядування. Заклад освіти бере участь у громадських проєктах бюджету участі з облаштування приміщень і території закладу освіти. Розміщується на сайті фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, товарів, робіт, послуг, який надходить з управління освіти, оскільки ліцей не є розпорядником коштів.

Керівництво сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогічних та інших працівників закладу. Керівництво доступне для спілкування з усіма учасниками освітнього процесу.

У закладі освіти ведеться журнал прийому та обліку звернень громадян. Усі звернення учасників освітнього процесу розглядаються вчасно та вживаються відповідні заходи реагування. Батьки учнів зазначили, що звернення розглядаються вчасно (52%), заходами реагування переважно задоволені (19%), не зверталися зі зверненнями (29%).

Також батьки здобувачів освіти зазначили, що заклад враховує їх думку під час ухвалення важливих управлінських рішень(54%), частково враховує (43%). Разом – (97%). Також ними зазначено, що в закладі практично не порушуються їх права (89%), інколи порушуються, але це вирішується (9%). Разом – 98%.

Переважна більшість учасників освітнього процесу задоволена загальним психологічним кліматом у закладі освіти та визнає, що керівництво відкрите та доступне для спілкування. Ліцей має такі інформаційні ресурси: офіційний сайт, сторінку в мережі Facebook «Нововолинський ліцей №2 – школа екологічної культури», групу педагогів у Viber. З метою якісної взаємодії та чіткої організації безперервного освітнього процесу в умовах різних загроз, з якими стикнулася наша держава, створено освітню платформу ліцею (адміністратор вчитель інформатики Пучковська Т.В.). Створено онлайн учительську, що дає змогу педагогам швидко комунікувати, ознайомлюватися з робочими матеріалами та документами.

Усі інформаційні ресурси наповнюються актуальною інформацією. Сайт закладу створено з дотриманням вимог законодавства. Однак, потребують оновлення матеріали розділів сайту «Матеріально-технічне забезпечення закладу», «Система оцінювання».

Ліцей забезпечений кадрами. На даний час вакантні посади відсутні.

Директор формує штат, залучаючи працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми. Майже всі предмети викладаються педагогічними працівниками з відповідним фахом.

Надати необхідну допомогу та поділитися практичним досвідом з молодими колегами допомагає система наставництва, яка діє у закладі освіти. Моральні заохочення у вигляді грамот і подяк різного рівня, преміювання за клопотанням директора закладу освіти отримують працівники, що виявили найкращі показники в роботі.

Керівництво закладу освіти підтримує та заохочує інноваційну діяльність педагогічних працівників, їхню участь у професійних конференціях, семінарах, курсах тренінгах, у різних форумах. Усі педагогічні працівники (100%) вважають, що керівництво створює умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації (87%– так, 13% - переважно так). Однак, жоден педагог не виявив бажання взяти участь у сертифікації, хоча 83% педагогів зазначило, що не бачать жодних перешкод у професійному розвитку.

У закладі освіти розроблений, затверджений та оприлюднений план підвищення кваліфікації педагогічних працівників і Положення про порядок визнання документів про підвищення кваліфікації.

Створено умови для реалізації прав та обов’язків учасників освітнього процесу. Правила поведінки для учнів розміщено на офіційному сайті, до їх розробки залучались представники учнівського самоврядування та вчителі. З цією метою був реалізований проєкт «У нашій школі-наші правила». 100% педагогів зазначають, що керівництво відкрите для спілкування, 94% зазначило, що керівництво забезпечує співпрацю, враховує пропозиції працівників. Також 94% стверджують, що права педагогів дотримуються в закладі(так, переважно так).85% відзначило, що можуть без побоювань висловлювати власну думку.

Права здобувачів освіти у закладі не порушуються. Керуючись Законом України «Про освіту» регулюються суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту. Анкетування батьків це підтверджує: 98% батьків зазначили, що права не порушуються.

Важливою складовою освітнього процесу є діяльність педагогічної ради, яка керується в роботі Положенням (затверджене наказом директора на підставі рішення педагогічної ради, протокол №4 від 16.03.2020 року). 90% педагогів зазначило, що педагогічна рада функціонує системно та ефективно.

У закладі діє учнівське самоврядування. Здобувачі освіти залучаються до проведення самоаналізу результатів роботи ліцею, реалізації проєктів.

Режим роботи ліцею та розклад занять відповідають вимогам виконання освітньої програми закладу. Розклад навчальних занять рівномірно розподіляє навчальне навантаження відповідно до вікових особливостей здобувачів освіти.

Для розвитку обдарованих учнів у закладі освіти запроваджена система індивідуально-групових занять. 91% батьків в цілому задоволені організацією освітнього процесу ліцеї.

В ліцеї наявне Положення про академічну доброчесність, яке оприлюднене на сайті.

Дирекцією закладу освіти вживаються заходи щодо формування академічної доброчесності: проводяться круглі столи, тренінги. У закладі освіти розроблено та затверджено Положення про академічну доброчесність (наказ №13від 13.01.2020р. №61), що є складовою частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Положення визначає механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів її порушення. Зазначені види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності. Також у закладі освіти створено комісію з питань дотримання академічної доброчесності, куди входять представники учнівського самоврядування та педагогічного колективу. Усі здобувачі освіти та педагогічні працівники поінформовані про дотримання академічної доброчесності

Керівництво закладу формує в учасників освітнього процесу негативне ставлення до корупції. Зокрема, впродовж 2021 року проводилися антикорупційні навчальні заняття за матеріалами МОН України. 89% педагогів зазначило, що у закладі проводяться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції, проте 7% зазначило, що не проводяться. 48% опитаних учнів зазначило, що вчителі інформують на уроках, 38% - в позаурочний час, однак, 29% зазначило, що практично не інформують. На підставі рішення педагогічної ради (протокол №14 від 02.06.2022 року,

СХВАЛЕНО:

Результати самооцінювання за вимогами:

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань – достатній;

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм – достатній;

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників – високий;

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою – достатній;

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності – достатній.

Загалом за напрямом «Управлінські процеси» – достатній.

Додаток до наказу № 85 від 09.06.2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор ліцею
Алла КОБИШ
«09» червня 2022 р.

Заходи щодо вдосконалення роботи за напрямом «Управлінська діяльність»

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
1. Створення робочої групи з питань протидії корупції Вересень, 2022 Колектив
2. Залучення всього педагогічного колективу до розробки локальних положень і самооцінювання роботи Протягом 2022-2023 н.р. Дирекція
3. Постійний моніторинг результатів освітнього процесу Протягом 2022-2023 н.р. Дирекція
4. Оприлюднення інформації про роботу закладу у відкритих загальнодоступних ресурсах Протягом 2022-2023 н.р. Колектив
5. Засідання органів самоврядування з метою урізноманітнення форм роботи та їх залучення до прийняття рішень щодо вдосконалення освітнього процесу Вересень, грудень (2022), травень, серпень (2023) Директор
6. Заохочення ініціативи учасників освітнього процесу в житті міської громади Протягом 2022-2023 н.р. Дирекція
Кiлькiсть переглядiв: 4236

Фотогалерея

Дата останньої зміни 13 Червня 2024

Цей сайт безкоштовний!