Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Додаток 1
до наказу від 26.12.2022 р. № 51-кт

ПЛАН – ГРАФІК

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею при ВІППО

(очна форма навчання)
Термін Назва П.І.Б.
23.01-26.01 Вчителі мистецтва (8-11 кл.) «Психологічне благополуччя всіх учасників інклюзивного навчання» (онлайн) Кудлей І.С.
06.02-09.02 Вчителі географії (онлайн) Карпець М.Р.
20.02-23.02 Вчителі англійської мови (онлайн) Шлапа Г.В.
27.02-02.03 Вчителі хімії (онлайн) Личманюк О.С.
06.03-10.03 (онлайн) Вчителі образотворчого мистецтва та мистецтва «Психологічне благополуччя всіх учасників інклюзивного навчання» Нарбут М.Т.
Вчителі технічних та обслуговуючих видів праці Бондарчук В.Є.
Вчителі математики, фізики, астрономії Кузьма Л.В.
22.05-25.05 Психологія успіху учителя англійської мови (онлайн) Вакула І.В.
29.05-01.06 Інноваційні методи навчання в умовах Нової української школи (онлайн заняття з 14. 00) Приймак Т.Ю.
12.06-15.06 Інноваційні методи навчання в умовах Нової української школи (онлайн заняття з 14.00) Онуфрійчук Л.М.
26.06-30.06 (онлайн) Заступники директорів шкіл з виховної роботи, педагоги - організатори Базиленко Т.І.
Керівники ЗЗСО: «Кадрова автономія. Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти» (заняття з 14.00) Матвіюк У.Б.
Сєчка Л.В.
04.09-07.09 Інноваційні методи навчання в умовах Нової української школи (онлайн заняття з 14.00) Седлерук Н.М.
11.09-14.09 Компетентнісно орієнтовані задачі в освітньому процесі НУШ: особливості конструювання, методики та технології розв’язування (онлайн) Яйчук Т.В.
02.10-05.10 Використання онлайн-ресурсів для вивчення новітніх досягнень генетики, біотехнології, еволюційної біології (учителі біології закладів освіти різних типів і форм власності) (онлайн заняття з 14.00) Тимейчук В.В.
09.10-12.10 Реалізація інноваційного потенціалу педагога (з досвіду переможців конкурсу «Учитель року») (онлайн) Мурзак О.М.
30.10-02.11 Навчання математики в новій українській школі: концепція, підходи, методика, технології (другий цикл базової середньої освіти – 7-9 класи) (онлайн) Седлерук Ю.М.
06.11-09.11 Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти (онлайн) Софронюк І.О.
Інноваційні методи навчання в умовах Нової української школи (педагоги різного фаху) (онлайн заняття з 14.00) Тортина О.Я.
13.11-16.11 Вчителі англійської мови (онлайн) Савчук Н.Л.
27.11-30.11 Вчителі математики (вища категорія) (онлайн) Софронюк В.М.
11.12-14.12 Наступність у навчанні математики між першим і другим рівнями повної загальної середньої освіти в контексті реалізації концепції "Нова українська школа". Вчителі математики, вчителі початкових класів (онлайн) Любеля О.А. Клекоць Н.В. Уласович Т.В.
18.12-21.12 Вчителі соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, 5-6 класи НУШ (онлайн) «Діяльнісний підхід в початковій школі» (вчителі початкових класів) Кессе О.Б. Стрижачук Б.В.

Додаток 2
до наказу від 26.12.2022 р. № 51 -кт

ПЛАН – ГРАФІК

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею при ВІППО

(дистанційна форма навчання)
Термін Назва П.І.Б.
11 вересня – 25 вересня Вчителі фізичної культури Вальчук О.І.
19 жовтня – 02 листопада Вчителі початкових класів Смаль Л.М.
25 жовтня – 08 листопада Вчителі української мови і літератури Матейчук С.Г.

СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
Протокол № 02 від 29.12.2020р

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ліцею
А.А.Кобиш
«31» грудня 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинського ліцею № 2 Нововолинської міської ради Волинської області

І. Загальні положення

1. Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинського ліцею № 2 розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. та №1133 від 27.12.2019 р.) та визначає порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинського ліцею №2 (далі педагогів) та його визнання педрадою у міжатестаційний період.

2. Метою підвищення кваліфікації педагогів є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

3.Умови визнання результатів підвищення кваліфікації:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • розвиток інноваційного мислення, творчої ініціативи;
  • освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних технологій навчання;
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

4. Основними принципами підвищення кваліфікації є:

  • компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтований підхід; – науковість, системність, інноваційність;
  • індивідуалізація та диференціація (урахування специфіки освітніх потреб різних категорій працівників);
  • самоорганізація і самоконтроль.

ІІ. Порядок підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації педагогів закладу відбувається відповідно до річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинського ліцею №2. Протягом року педагогічна рада може вносити зміни та уточнення до річного плану підвищення кваліфікації.

2. Нововолинський ліцей №2 здійснює короткострокове підвищення кваліфікації педагогів, яке забезпечує шляхом участі їх у шкільних методичних заходах з урахуванням видів діяльності згідно з додатком.

3. Підвищення кваліфікації педагогів через їх участь у семінарах-практикумах, майстер класах, тренінгах тощо згідно з річним планом закладу здійснюється за темами, схваленими науково-методичною радою закладу та затвердженими відповідним наказом.

4. Обсяг (тривалість) такого підвищення кваліфікації визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах ( 1/3 – теорія, 2/3 – практика), але не менше ніж 3 годин за методичний захід та не більше 10 годин на рік (додаток).

5. Участь педагогів закладу у методичних заходах здійснюється згідно зі списком. Склад групи - не більше 20 осіб.

6. Участь у методичних заходах поза річним планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинського ліцею №2 в обов’язковому порядку погоджується з адміністрацією закладу.

7. Облік участі педагогів закладу у методичних заходах може вестися в електронному вигляді та зберігатися у хмарному середовищі Google-диск, або фіксується заступником директора, який відповідає за методичну роботу.

8. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

9. Результати підвищення кваліфікації інших суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню, визнаються рішенням педагогічної ради закладу. Педагог протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

10. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада може надати рекомендації педагогу щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

11. Результати підвищення кваліфікації педагогів шляхом участі у методичних заходах визнаються та затверджуються педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

12. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти учитель-методист подає для оцінки методичною радою закладу творчу роботу (матеріали методичного забезпечення освітнього процесу, навчальна програма, підручник, посібник, методичні рекомендації, методична розробка, збірник вправ, задач, текстів тощо). За результатами рішення методичної ради закладу педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

13. Методичні матеріали, підготовлені до участі у педагогічних конкурсах, виставках, педагог подає для оцінки науково-методичною радою закладу. За результатами рішення науково-методичної ради педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

14. Участь педагога у роботі творчих, фокусних, динамічних груп тощо, його робота як голови шкільного методичного об’єднання, наставника молодого (малодосвідченого) вчителя оцінюється науково-методичною радою закладу. Результат рішення науково-методичної ради визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

ІІІ. Фінансування підвищення кваліфікації

1. Фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації, здійснюється в межах кошторису закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

2. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється педагогами, які проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу.

3. На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу за педагогом зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньомісячної заробітної плати.

Кiлькiсть переглядiв: 114

Фотогалерея

Дата останньої зміни 04 Травня 2023

Цей сайт безкоштовний!